Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna ( RODO) dla klientów, usługobiorców i pozostałych osób współpracujących z Biurem Nieruchomości ABC Dom Grażyna Różalska (" klauzula informacyjna" "RODO")
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  dnia 27 kwietnia 2016 r. ("RODO") informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grażyna Różalska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ABC Dom Grażyna Różalska ("Administrator");
-  adres Biura Nieruchomości ABC Dom Grażyna Różalska:  31-425 Kraków, a1. 29 Listopada 75/4,
- telefon:  12 633 39 33, 605 44 88 41, e-mal: biuro@abc-don.pl, NIP 677 169 68 24, Regon 120246283

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) wykonania  czynności zmierzających  do zawarcia umowy, zawarcia umowy i/lub wykonania umowy,
b) dokonania rozliczeń  finansowych,
c)  marketingowych,  w tym marketingu  bezpośredniego: np. w celu przekazania informacji o ofertach nieruchomości w związku z zawartą  umową,
d) wynikających z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze np. wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych, zapobiegania nadużyciom lub oszustwom,  
e) prawnie uzasadnionego interesu  np, dochodzenie roszczeń, w odniesieniu do przetwarzania danych dla celów marketingowych w trakcie trwania stosunku prawnego między Państwem a Administratorem,

3. W celu zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wymagamy podania następujących danych : imię nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu, obywatelstwo, miejsce (kraj ) urodzenia, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, adres zameldowania, zamieszkania lub korespondencyjny.
 
4. Państwa dane osobowe są zbierane także w procesie bieżących kontaktów  pomiędzy Państwem na naszym Biurem Nieruchomości ABC Dom Grażyna Różalska  na przykład w procesie Państwa zapytań dotyczących obszaru naszego działania (np. zapytania o nieruchomość, zgłoszenie informacji o poszukiwanej nieruchomości do nabycia lub wynajmu, zgłoszenie nieruchomości) za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, naszej strony internetowej www.abc-dom.p, portalu branżowego z ogłoszeniami (otodom.pl,  gratka.pl,  morizon.pl olx.pl,  nieruchomosci-online.l, domiport.pl,  tabelaofert.pl i innych) , kontaktu osobistego.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są w szczególności:
a) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
b) podmioty którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) np. biuro rachunkowe, dostawca hostingu lub poczty elektronicznej, dostawca oprogramowania do obsługi ofert nieruchomości i klientów Administratora,
c) druga strona transakcji w obrocie nieruchomościami np. właściciel nieruchomości lub odpowiednio nabywca, najemca nieruchomości względnie pełnomocnicy tych osób lub inni pośrednicy w obrocie nieruchomościami jeżeli zbycie, wynajem nieruchomości jest obsługiwane na zasadzie współpracy pomiędzy pośrednikami,
d) notariusze obsługujący transakcję,
e) w uzasadnionych przypadkach: rzeczoznawcy majątkowi, bank lub pośrednik kredytowy obsługujący udzielanie kredytów przeznaczonych na sfinansowanie zakupu, budowy, remontu nieruchomości lub ubezpieczyciel, dostawcy mediów, administrator budynku, inni odbiorcy danych, np. kurierzy  poczty,
f) urzędy państwowe i samorządowe – w zakresie wynikającym z przepisów prawa.  

6. Państwa  dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Państwa  dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku prawnego pomiędzy Państwem a Administratorem, a po jego ustaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego, a także przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego.

8, Dane pozyskane dla potrzeb marketingu bezpośredniego usług Administratora będą przechowywane do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub cofnie Pani/Pan zgodę.

9. Mają Państwo prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania swoich danych),
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

10. W celu wykonania  swoich praw  swoje żądanie prosimy skierować na adres e-mail: biuro@abc-dorn.p1 lub pisemnie na wyżej podany adres Administratora.
11. Maja Państwo prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
12. Mają Państwo  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
13. Podanie przez Państwo danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i / lub świadczenia usługi. Odmowa podania danych skutkować będzie odmową zawarcia umowy i/ lub wykonania usługi.
14. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub w formie profilowania.